Dzisiaj jest: Poniedziałek, 05 Grudnia 2016
Imieniny: Saby Kryspina
0 94 36 325 83 - Biuro Cenrum BHP | 504 256 929 - Tomasz Wrona - specjalista ds BHP i PPOZ | 504 256 952 - Zbigniew Wrona - specjalista d/s BHP, Biegly Sadu Okregowego | Zapraszamy od poniedzialku do piatku od 7:00 do 15:00 - Drawsko Pomorskie ul. Gdynska 9

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:1
Wczoraj:12
W tym tygodniu:1
W tym miesiącu:64
Wszystkich wizyt:54442

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Zwolnienie indywidualne uprawnia do odprawy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 kwietnia 2011 11:32

Zwolnienie indywidualne uprawnia do odprawy

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, musi wypłacać odprawy również w przypadku zwolnień niebędących zwolnieniami grupowymi, jeżeli ich wyłącznym powodem są przyczyny niedotyczące pracowników

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych, zwolnienie grupowe następuje, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje stosunki pracy - z przyczyn niedotyczących pracowników - w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, a w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

a) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100;

b) 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300;

c) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej.

Liczby te obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników.

 

Zwolnienie indywidualne

 

Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się jednak nie tylko przy zwolnieniach grupowych, ale także w razie zwolnień indywidualnych, których skutki zostały okreśone w art.10 tej ustawy. Mają one miejsce w przypadku, gdy u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników liczba zwolnień jest niższa od rozmiaru zwolnień przewidzianego dla zwolnienia grupowego, a nawet gdy ma miejsce zwolnienie pojedyńczego pracownika, jeśli wyłącznym powodem uzasadniającym wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę lub jego rozwiązanie na mocy porozumenia stron są przyczyny niedotyczące pracowników.

Pracownicy korzystający z ochrony stosunku pracy w razie zwolnienia grupowego (np. osoby w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży lub pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego) są chronienie także przed zwolnieniami indywidualnymi.

 

Prawo do odprawy

 

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego lub indywidualnego pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna uzależnona od zakładowego stażu pracy. Należy siię ona w wysokości :

a) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż dwa lata;

b) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony od dwóch do ośmiu lat;

c) tryymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony ponad osiem lat.

Odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Przyczyny zwolnienia

 

W razie zwolnienia indywidualnego odprawa przysługuje tylko wówczas, gdy wyłącznym powodem uzasadniającym wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron były przyczyny niedotyczące pracownika. W takim przypadku konieczne jest zatem także ustalenie że pracownik nie współprzyczynił się do rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 3 listopada 2010 r., I PK 81/10, LEX 725012).

W orzecznictwie SN przyjmuje się, że w razie sporu co do istnienia przyczyny wypowiedzenia ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy.

 

Zmiana warunków

 

Szczególnie istotne znaczenie ma kwestia współprzyczynienia się przez pracownika do rozwiązania stosunku pracy przy wypowiedzeniu zmieniający. Nieprzyjęcie przez pracownika nowych, zaproponowanych mu warunków zatrudnienia nie musi jednak wyłączać jego prawa do odprawy.

Zgodnie z wyrokiem SN z 9 listopada 1990 r. (I PR 335/90, OSP 1991/9/212), jeżeli pracownikowi zaproponowani odpowiednią pracę, to odmowa odmowa jej przyjęcia może być w pewnym przypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes pracownika i zakladu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można oczekiwać, że pracownik powinien przyjąć zaogerowane mu nowe warunki. Oznacza to jednka także, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy noszących znamiona szykany lub nieprzyjęcie warunków wyrażnie z jakiegoś powodu niedogodnych dla pracownika nie stoi na przeszkodzei uznaniu, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie pracodawcy.

 

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gdynska 9 | 78-300 Swidwin, ul. Kolobrzeska 3

tel./fax 0 94 363 25 83 | tel. 0 504 256 929; 0 504 256 952

Copyright © 2010-2012 bhpdrawsko.pl | Projekt i budowa Marcin Gmyz